Date : 28 Feb 2019
Subject : অনিবার্য কারণে ২৮/০২/২০১৯ তারিখের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান স্থগিত প্রসঙ্গ।

wmwKDwiwU wcÖw›Us Ki‡cv‡ikb D”P we`¨vjq, MvRxcyi|

(w` wmwKDwiwU wcÖw›Us Ki‡cv‡ikb (evsjv‡`k) wjt Gi A_©vq‡b cwiPvwjZ)

 

 weÁwß-2019

 ZvwiL:28/02/2019 wLªt

 AÎ we`¨vj‡q Aa¨qbiZ QvÎ-QvÎx, Kg©iZ wkÿK-Kg©Pvix Ges mswkøó mKj‡K Rvbv‡bv hv‡”Q †h, Awbevh© Kvi‡Y 28/02/2019 Zvwi‡Li evwl©K mvwnZ¨ I mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZvi cyi®‹vi weZiY Abyôvb ¯’wMZ Kiv n‡jv| Abyôv‡bi ZvwiL cieZ©x‡Z Rvbv‡bv n‡e| 02/03/2019 kwbevi n‡Z we`¨vj‡qi ‡kÖwY Kvh©µg h_vwbq‡g Pj‡e|

QvÎQvÎx I mswkøó mKj‡K †m †gvZv‡eK we`¨vj‡q Avmvi Rb¨ wb‡`©k †`Iqv †Mj|  

 

                                                                                          ¯^vÿwiZ/                  

                                                                                                    cÖavb wkÿK

 

AeMwZi Rb¨ Abywjwc †cÖiY:

1| ¯‹zj mgv‡ek/‡kÖwY‡Z cvV|

2| ¯‹zj †bvwUk †evW©|

3| Awdm Kwc|

 


 

For Details Click Here....

User Name :
Pasword :

Teacher Attandence Counter

Total Teachers Present Absent
23 0 0

Students Attandence Counter

Class Total Students Present Absent
Nursery 73 0 0
Nursery 0 0 0
One 60 0 0
One 0 0 0
Two 64 0 0
Two 0 0 0
Three 75 0 0
Three 0 0 0
Four 55 0 0
Four 0 0 0
Five 67 0 0
Five 0 0 0
Six 111 0 0
Six 0 0 0
Seven 98 0 0
Seven 0 0 0
Eight 102 0 0
Eight 0 0 0
Nine 104 0 0
Nine 0 0 0
Ten 104 0 0
Ten 0 0 0
PLAY 21 0 0
PLAY 0 0 0

Visitor Counter

Today Visited : 9
This Week Visited : 287
This Month Visited : 1302
Total Visited : 8620

���Copyright � 2015 Design By PIGEONSOFTECH